Tactisch Verpakkingskundige     print pdf

1. Inleiding

De verpakkingskunde maakt een stormachtige ontwikkeling door als gevolg van de vele nieuwe eisen die gesteld worden door wetgever, technologie en de internationalisatie van het bedrijfsleven. Tactisch verpakkingskundigen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij geven vorm aan het verpakkingsbeleid van de onderneming op basis van een breed en diep inzicht, gebaseerd op kennis en kunde van het verpakken. Zij dragen het belang van goed verpakken uit voor de onderneming, haar afnemers en de maatschappij. Kortom:

Packaging Professionals zijn functionarissen die op midden en hoger management niveau verantwoordelijk zijn voor het innoveren, sturen en realiseren van markt/product/verpakkingsprocessen en (eind)verantwoordelijkheid dragen voor deze processen.

Dit document omschrijft het beroepsprofiel van de tactisch verpakkingskundige, zoals vastgesteld door de Stichting NVC Examens in overleg met de vereniging NVC Nederlands Verpakkingscentrum, NVC Opleidingen en de Stichting Examenkamer.

Het beroepsprofiel Tactisch Verpakkingskundige is de basis voor de Eindtermen en Exameneisen NVC Packaging Professional II. De examens NVC Packaging Professional II worden afgenomen door de Stichting NVC Examens conform het Reglement en Bezwaarprocedure Examens NVC Packaging Professional. De Stichting NVC Examens staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

2. Doelstelling van de functie; kerncompetentiegebied

Het medewerking verlenen aan het uitvoeren van studies en onderzoeken met het doel verpakkingen en/of verpakkingsprocessen en -methoden te verbeteren en nieuwe verpakkingen en/of verpakkingsprocessen en -methoden in te voeren met het doel de meest geschikte verpakking te realiseren. Centraal in het denken staat hierbij de markt/product/verpakkingscombinatie (M/P/V-combinatie).


3. Plaats in de organisatie

3.1 In de verpakkende industrie: manager operations, manager QA/RA, hoofd van de afdeling productontwikkeling, hoofd van de afdeling verpakkingsontwikkeling, account manager, sales manager of anderszins leidinggevend.

3.1.1 In kleine en middelgrote bedrijven, b.v.: als staf- of lijnfunctionaris rapporterend c.q. adviserend aan directie/hoofd inkoopafdeling /productieleiding/hoofd laboratorium.

3.1.2 In grote bedrijven b.v.: als medewerker van het verpakkingsadviesbureau/verpakkingscoördinator/als medewerker van het verpakkingslaboratorium/productontwikkelingsafdeling/marketingafdeling.

3.2 In de verpakkingen producerende industrie (met inbegrip van leveranciers van verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines en hulpmaterialen):

3.2.1 In kleine en middelgrote bedrijven, b.v.: als staf- of lijnfunctionaris rapporterend c.q. adviserend aan directie/verkoopleiding/hoofd laboratorium.

3.2.2 In grote bedrijven b.v.: als medewerker van customer service afdeling/ toepassinglaboratorium/marketingafdeling/product ontwikkelingsafdeling/ verpakkingsontwikkelings- en adviesafdeling.

4. Enkele facetten van de functie

Voor het goed vervullen van de functie zijn de volgende punten van belang:

 • Leidinggevende ervaring in een bedrijf waarin verpakkingskunde wordt toegepast.
 • Kwalificatieniveau NVC Opleiding Packaging Professional II, diploma NVC Packaging Professional II en/of technisch georiënteerd HBO opleidingsniveau en/of werkervaring op midden danwel hoger management niveau.
 • Goed commercieel en economisch inzicht.
 • Inventiviteit wat betreft het ontwikkelen van verpakkingen en/of verpakkingsprocessen.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Het onder leiding van een strategisch verpakkingskundige of een andere daartoe aangestelde functionaris, met vrij grote zelfstandigheid uitwerken van opdrachten.
 • Goede kennis van het vakgebied in- en extern, zoals van voorschriften, normen en nieuwe ontwikkelingen.

5. Functiebeschrijving

Hierna volgt een overzicht van taken en vaardigheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die kunnen behoren tot de functie van tactisch verpakkingskundige.

Taken en vaardigheden:

 • Het oplossen van verpakkingsprocesvraagstukken vanuit verschillende disciplines zoals o.a.: inkoop, sales, quality assurance, operations, research & development, (technische) marketing, chemische technologie, milieukunde en logistiek
 • Het uitvoeren van kwaliteitsmanagementsystemen
 • Het opstellen van verpakkingsspecificaties
 • Het organiseren van logistieke trajecten
 • Het uitvoeren van besparings- en/of verbeterprojecten
 • Het uitvoeren van en rapporteren over verpakkingsprojecten
 • Het beoordelen van geschiktheid van verpakkingsmachines en -apparatuur
 • Het kunnen beoordelen van (kentallen) van investeringsbeslissingen
 • Het adviseren betreffende inkoop van de projectgebonden materialen en/of machines
 • Het signaleren, rapporteren en oplossen van knelpunten in verpakkingsprojecten.


Verantwoordelijkheden:

 • Het onderzoeken van de markt naar verpakkingstendensen en naar innoverende materialen en  processen
 • Het up-to-date houden van de kennis en documentatie van het vakgebied in- en extern, zoals voorschriften, normen en nieuwe ontwikkelingen.

Bevoegdheden:

 • Het aanbieden van het verpakkingsconcept ter oplossing van verpakkingsproblemen
 • Het maken van kostprijscalculaties
 • Het tekenen van offertes en orderbevestigingen.

6. Overige informatie

De Eindtermen en exameneisen NVC Packaging Professional II zijn gebaseerd op dit Beroepsprofiel Tactisch Verpakkingskundige. De Exameneisen NVC Packaging Professional II zijn op te vragen bij de Stichting NVC Examens, Postbus 164, 2800 AD te Gouda.

Het reglement en de bezwaarprocedure voor de examens NVC Packaging Professional zijn opgenomen in de publicatie Examenreglement en Bezwaarprocedure NVC Packaging Professional. Deze publicatie is op te vragen bij de Stichting NVC Examens, Postbus 164, 2800 AD te Gouda. 
    
De Stichting NVC Examens staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer, Postbus 3439, 7301 EK Apeldoorn.