Reglement en Bezwaarprocedure Examens NVC Packaging Professional     print pdf

Reglement voor examens ter verkrijging van de diploma's NVC Packaging Professional
 

Algemene bepalingen

1. De examens voor de diploma's NVC Packaging Professional worden afgenomen door de Stichting NVC Examens. De Stichting NVC Examens staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

2. Het bestuur van de Stichting NVC Examens is belast met de regeling van de in artikel 1 genoemde examens en draagt zorg voor:

    1.    de tijdige totstandkoming van voorstellen tot aanpassing en wijziging van de vastgestelde exameneisen;

    2.    het vaststellen van bepalingen betreffende het afnemen van examens;

    3.    het vaststellen van de examendata;

    4.    de benoeming van examencommissies;

    5.    het toezicht op de administratieve werkzaamheden en op het beheer van de financiën met betrekking tot de examens;

    6.    alle andere maatregelen, die voor de examens van belang zijn.

3. Er wordt tenminste eenmaal per twee jaar gelegenheid gegeven het examen af te leggen - zo nodig in verschillende plaatsen in Nederland - waarbij voor elke examenplaats een afzonderlijke examencommissie wordt benoemd. Alle schriftelijke examens, bij welke dezelfde opgaven en vragen aan de deelnemers worden voorgelegd, worden op dezelfde datum en tijd afgenomen.
Plaats en tijd van ieder examen worden door de Stichting NVC Examens tenminste twee maanden van tevoren bekend gemaakt, onder opgave van het adres waar aanmeldings-formulieren verkrijgbaar zijn en van de hoogte van het examengeld.

4. De gecommitteerde(n) van de Stichting Examenkamer oefent (oefenen) toezicht uit op de examens, overeenkomstig de instructies welke hij/zij (zij) van de Stichting Examenkamer ontvangt (ontvangen).

5. Tot de taak van de examencommissie behoort:

 • het vaststellen van de schriftelijke examenopgaven;
 • de beoordeling van het gemaakte werk;
 • het afnemen van de mondelinge examens;
 • het vaststellen van de beoordeling per kandidaat.

6. Door ondertekenen van het inschrijfformulier voor het examen bevestigt de kandidaat kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de inhoud van dit document.

De examens

1. De exameneisen NVC Packaging Professional worden vastgesteld door het bestuur van de Stichting NVC Examens. De strekking van de exameneisen kan nader worden aangeduid door verwijzing naar desbetreffende literatuurbronnen.

2. Wijzigingen van de exameneisen worden bekend gemaakt, in elk geval door publicatie, en zijn van kracht voor de examens die tenminste twaalf maanden na de bekendmaking worden afgenomen.

3 De opgaven en de schriftelijke en mondelinge examenvragen zijn in overeenstemming met de geldende exameneisen.

4 De exameneisen zijn opgenomen als drie separate bijlagen bij dit reglement.

5. Het examen zal maximaal 10 uur duren en kan bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte, tezamen het gehele examen vormend.

6. Tenminste drie weken voor elk examen wordt een oproep toegezonden aan hen die zich hiervoor hebben aangemeld. In de oproep staat o.m. aangegeven:
    a.    de duur van het examen alsmede de indeling naar tijdsduur van de schriftelijk of mondeling af te nemen onderdelen
    b.    de hulpmiddelen op het examen moeten of mogen worden gebruikt.

7. De examens zijn niet openbaar. Communicatie over de uitslag kan alleen plaatsvinden in het kader van een bezwaarprocedure.

8. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk examen af te leggen in een hiertoe bestemd lokaal, waarin een exemplaar van het Examenreglement aanwezig is. De kandidaten zijn verplicht minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen bij het lokaal aanwezig te zijn.

9. De voor een schriftelijk examen bestemde opgaven en vragen zijn in gesloten pakketten in het lokaal aanwezig. De voorzitter van de examencommissie of een vertegenwoordiger van de Stichting NVC Examens en een door hem/haar aangewezen examenkandidaat controleren dit bij aanvang van het examen.

10. De kandidaten plaatsen het examennummer op elk blad papier dat zij krijgen uitgereikt.

11. De kandidaten moeten bovendien voor het beschrijven en gebruiken van het gewaarmerkte papier zich houden aan de aanwijzingen door of namens de examencommissie te geven.

12. De leden van de examencommissie en eenieder die uit hoofde van zijn/haar functie betrokken is bij het examen zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis nemen.

13. De voorzitter van een examencommissie is bevoegd kandidaten die zich bij aanmelding of gedurende het examen aan bedrog hebben schuldig gemaakt van verdere deelneming uit te sluiten. Indien dit het geval is, zal de Stichting NVC Examens de Stichting Examenkamer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

14. De kandidaten zijn examengeld verschuldigd dat uiterlijk 10 dagen voor het examen moet zijn voldaan. De examengelden worden ieder jaar door het bestuur van de Stichting NVC Examens vastgesteld.

15. Een kandidaat die zich binnen een termijn van één maand voor het examen terugtrekt, wordt een bedrag voor administratiekosten in rekening gebracht van € 50,00. Bij annulering van de inschrijving binnen een termijn van 10 dagen wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van het examengeld.

16. Er vindt geen restitutie van de examengelden plaats, wanneer een kandidaat niet op het examen verschijnt, tenzij hiervoor dwingende redenen bestaan. Een en ander is ter beoordeling door het bestuur van de Stichting NVC Examens.


Deelname

17. Aanmelding tot deelname aan een examen geschiedt bij het secretariaat van de Stichting NVC Examens door gebruikmaking van een voor dit doel door dit secretariaat verstrekt aanmeldingsformulier of door inschrijving via de website.

18. De kandidaten moeten zich desgevraagd op het examen kunnen legitimeren door het tonen van een paspoort,rijbewijs of ID-kaart.


De beoordeling

19. De uitwerking van de opgaven en vragen van een schriftelijk examen worden door tenminste twee leden van de examencommissie nagezien, op basis waarvan één cijfer wordt toegekend. Inzage in deze cijfers is niet mogelijk.

20. Het mondelinge gedeelte van een examen wordt per kandidaat afgenomen door tenminste twee leden van de examencommissie, die elk afzonderlijk een waarderingscijfer vaststellen. Het mondelinge gedeelte van het examen zal op geluidsband worden opgenomen, welke bewaard zal blijven tot na de periode waarin een bezwaarschrift kan worden ingediend.

21. De beoordeling geschiedt door het geven van een der cijfers van 0 t/m 10. De waardering van de cijfers is:

1.    zeer slecht
2.    slecht
3.    zeer onvoldoende
4.    onvoldoende
5.    bijna voldoende
6.    voldoende
7.    ruim voldoende
8.    goed
9.    zeer goed
10.   uitmuntend

Het cijfer 0 kan worden gegeven bij niet-beantwoording van een vraag.

22. Voor ieder examen gelden per examenonderdeel de volgende wegingsfactoren:

NVC Packaging Professional I:    
25% multiple choice
25% open vraag ochtend
50% open vraag middag

NVC Packaging Professional II:    
12,5% multiple choice
12,5% open vraag ochtend
25% open vraag middag
50% mondeling

Het cijfer per examenonderdeel wordt toegekend tot op tienden van punten. Hierbij wordt 0,05 of meer naar boven afgerond en minder dan 0,05 naar beneden.

Het eindcijfer wordt bepaald door de optelling van de vermenigvuldigingen van de cijfers per examenonderdeel met de betreffende wegingsfactoren per examenonderdeel.
    
Bij het vaststellen van het eindcijfer wordt 0,5 of meer naar boven en minder dan 0,5 naar beneden afgerond.

23. Alle aan een kandidaat gegeven cijfers worden door de secretaris van de examencommissie in een overzicht verwerkt voor de eindbeoordeling.

24. Kandidaten dienen tenminste het eindcijfer 6 te hebben gehaald om te slagen. In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie van deze regel afwijken.

25. De examenuitslag wordt pas bekend gemaakt nadat alle kandidaten zijn geëxamineerd en beoordeeld en de eindbeoordeling van het totale examen door de examencommissie is vastgesteld.


Verslagen

26. De examencommissie dient een verslag in voor elk gehouden examen bij het bestuur van de Stichting NVC Examens.

27. Het jaarlijkse verslag van de in het afgesloten jaar gehouden examens wordt gelijktijdig met publicatie toegezonden aan de Stichting Examenkamer.


Uitslag en diploma

28. Aan hen, die voor het examen zijn geslaagd, wordt het desbetreffende diploma toegekend.

29. Omtrent de uitslag van een afgelegd examen krijgt iedere kandidaat schriftelijk bericht van het secretariaat van de Stichting NVC Examens.

30. Het diploma wordt ondertekend door of namens de voorzitter van de Stichting NVC Examens, alsmede door of namens de voorzitter van de commissie belast met het afnemen van het examen, door de desbetreffende gecommitteerde van de Stichting Examenkamer en door de geslaagde kandidaat.

31. De namen van hen die een examen met gunstig gevolg hebben afgelegd, worden gepubliceerd en geregistreerd bij de Vereniging Nederlands Verpakkingscentrum te Gouda conform de hiertoe geldende wettelijke bepalingen.


Bijzondere bepaling

32. In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting NVC Examens. In spoedeisende gevallen of tijdens examens beslist de aanwezige voorzitter van de betrokken examencommissie of diens plaatsvervanger, zulks in overleg met de gecommitteerde van de Stichting Examenkamer.

Achtergrondinformatie

Bovenstaande informatie is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van:

Stichting NVC Examens
Stationsplein 9k, 2801 AK  GOUDA
Postbus 164, 2800 AD  GOUDA
Telefoon:    0182 - 512411
Website:    www.nvc-examens.nl


Bezwaarprocedure NVC Examens ter verkrijging van de diploma's NVC Packaging Professional


1. Aard bezwaar

Men kan bezwaren maken ter zake de inhoud van een examen en bezwaren maken tegen de gevolgde procedures.
Het bestuur van de Stichting NVC Examens beslist na in ieder geval de voorzitter van de Examencommissie en de examenkandidaat gehoord te hebben.


2. Procedure

Bezwaren dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen vier weken na dagtekening van de uitslagbrief. Een bezwaarschrift wordt in behandeling genomen na ontvangst van de te betalen leges. De te betalen leges dienen binnen vijf weken na dagtekening van de uitslagbrief op het bankrekeningnummer van de Stichting NVC Examens te zijn bijgeschreven.

Het bestuur van de Stichting NVC Examens stelt vervolgens binnen vier weken na ontvangst van de te betalen leges de kandidaat in kennis van zijn bevindingen.


3. Inhoud bezwaarschrift

Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • Argumentatie van de redenen die ten grondslag liggen aan het bezwaarschrift
 • Naam kandidaat, adres en woonplaats
 • Examensoort, examennummer en geboortedatum
 • Duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft
 • Bank- of girorekeningnummer.

Bezwaren met betrekking tot mondelinge examinering kunnen slechts worden aangevoerd indien sprake is van een zakelijk 'conflict of interest' tussen de kandidaat en een of meer van de leden van de examencommissie die betrokken zijn bij het mondeling examineren van de kandidaat.

4.    Kosten

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 75,00.
Deze leges dienen als tegemoetkoming in de te maken kosten voor behandeling van het bezwaarschrift.

De leges dienen uiterlijk binnen vijf weken na dagtekening van de uitslagbrief op het bankrekeningnummer van de Stichting NVC Examens te worden overgemaakt, onder vermelding van:

 • naam examenkandidaat
 •  'bezwaarschrift'


Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen, zodra de leges zijn bijgeschreven op bovengenoemd bankrekeningnummer en aan alle overige genoemde voorwaarden is voldaan.

Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard zal de Stichting NVC Examens overgaan tot implementatie van de consequenties en tot restitutie van bovengenoemde leges.


5.    Beroepsprocedure

De kandidaat kan in laatste instantie tegen de uitspraak betreffende de bezwaarprocedure in beroep gaan bij de Stichting Examenkamer.
De Stichting Examenkamer houdt sinds juli 1996 toezicht op de eisen en examens NVC Packaging Professional en erkent de diploma's, zoals genoemd in het Reglement Examens NVC Packaging Professional.  Omtrent de beroepsprocedure en de daaraan verbonden kosten zijn nadere regels vastgesteld. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Stichting Examenkamer, Postbus 3439, 7301 EK Apeldoorn.


Stichting NVC Examens
Stationsplein 9k, 2801 AK  GOUDA
Postbus 164, 2800 AD  GOUDA
Telefoon:    0182 - 512411
Website:   www.nvc-examens.nl